Obchodné podmienky eshopu mgARTshop.
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou [Vaše meno/obchodné meno], so sídlom na adrese [Adresa] (ďalej len „Predávajúci“) a spotrebiteľmi (ďalej len „Zákazníci“) pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webovej adrese [Adresa eshopu] (ďalej len „Eshop“).

1.2. Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre vlastné osobné účely. Ak chcete nakupovať tovar ako právnická osoba, prosím, kontaktujte nás priamo pre individuálne nastavenie.

2. Objednávka a Zmluva
2.1. Tovar uvedený v Eshope predstavuje nezáväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy o kúpe. Zmluva sa považuje za uzavretú až od okamihu odoslania potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky Zákazníka.

2.2. Zákazník je povinný pri objednávke poskytnúť presné a aktuálne kontaktné údaje. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne doručenie objednávky z dôvodu nesprávnych kontaktných údajov.

3. Cena a Platba
3.1. Cena tovaru je uvedená v Eshope vrátane DPH, no nezahŕňa náklady na dopravu. Celková cena objednávky vrátane všetkých nákladov bude Zákazníkovi zobrazená pred dokončením objednávky.

3.2. Platbu je možné vykonať prostredníctvom rôznych platobných metód uvedených v Eshope. Platba sa považuje za uskutočnenú v momente príslušného pripísania sumy na účet Predávajúceho.

4. Dodanie tovaru
4.1. Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednaný tovar Zákazníkovi v dohodnutom termíne a spôsobom. Dopravné náklady budú zobrazené Zákazníkovi pri objednávke.

4.2. Riziko škody na tovare prechádza na Zákazníka v momente doručenia tovaru.

5. Vrátenie tovaru a Reklamácie
5.1. Zákazník má právo vrátiť tovar do 14 dní od doručenia bez uvedenia dôvodu. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie Zákazník.

5.2. V prípade vadného alebo nesprávne dodaného tovaru, má Zákazník právo na reklamáciu. Zákazník je povinný oznámiť reklamáciu Predávajúcemu v lehote 7 dní od doručenia.

6. Ochrana osobných údajov
6.1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s osobnými údajmi Zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

6.2. Osobné údaje budú použité výhradne na účely vybavenia objednávky a komunikácie so Zákazníkom.

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Tieto Podmienky predstavujú kompletnú dohodu medzi Predávajúcim a Zákazníkom týkajúcu sa predmetu kúpy.

7.2. Prípadné spory vyplývajúce z týchto Podmienok budú riešené súdnou cestou podľa platného práva Slovenskej republiky.